ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ เว็บไซต์ ezaap.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ เว็บไซต์ ezaap.com (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ฉบับนี้ กำหนดข้อกำหนดต่างๆ ระหว่าง ezaap.com กับผู้ใช้ (“ท่าน” หรือ “ของท่าน” ขึ้นอยู่กับบริบท) เกี่ยวกับบริการหรือรูปแบบของ เว็บไซต์ ezaap.com ที่จัดให้ (บริการ) รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การจัดให้มีบทความข่าวสารผ่าน เว็บไซต์ ezaap.com และบริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า บริการของ เว็บไซต์ ezaap.com) และ/หรือ ผ่านเว็บมือถือและเว็บไซต์ทางเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ เว็บไซต์ ezaap.com

1. ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1 ท่านสามารถใช้บริการได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเท่านั้น โดยไม่มีการปรับแก้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้จนกว่าท่านจะให้ความยินยอมอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

1.2 ในการให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ท่านพำนักอยู่

ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น หากท่านเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 13 ปีถึงบรรลุนิติภาวะ ท่านอาจอนุญาตให้ผู้เยาว์ดังกล่าวใช้บัญชีของท่านเพื่อรับบริการดังกล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านแต่ผู้เดียว และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น

ในกรณีเช่นว่านั้น ท่านจะต้องรับผิดต่อการกระทำใดๆ ของผู้เยาว์คนดังกล่าว หากท่านใช้บริการในนามของ หรือเพื่อประโยชน์ของกิจการ ให้ถือว่ากิจการดังกล่าวได้ให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วด้วย ซึ่งการยินยอมดังกล่าวจะเป็นการเข้าทำความตกลงกันอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้ระหว่าง เว็บไซต์ ezaap.com กับกิจการดังกล่าว

1.3 เมื่อมีการใช้บริการดังกล่าวตามจริง ถือว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว และให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้แล้ว หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าผูกพันตัวท่านกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ห้ามเข้าถึงหรือใช้งานบริการ หรือเข้าถึงสื่อวัสดุใดๆ จากบริการดังกล่าว

1.4 หากมีเอกสารใดที่เกี่ยวกับบริการ ซึ่งจัดให้หรืออัปโหลดไว้โดย เว็บไซต์ ezaap.com เช่น สัญญา, คู่มือ และ นโยบาย (ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก) สำหรับบริการดังกล่าว ท่านจะต้องปฏิบัติตามความในข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

2. การปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ ezaap.com อาจปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นจำเป็น โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากที่ปรับแก้นี้ จะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศในตำแหน่งที่เหมาะสม

การที่ท่านใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมอย่างสมบูรณ์และเพิกถอนไม่ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหากที่ปรับแก้ดังกล่าว การแจ้งเกี่ยวกับการปรับแก้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อาจมิได้เป็นการแจ้งให้ท่านทราบเป็นการเฉพาะบุคคล จึงขอให้ท่านดูข้อกำหนดและเงื่อนไข เวอร์ชันปัจจุบัน เป็นประจำขณะที่ใช้บริการ

3. บัญชี

3.1 ในการใช้บริการและ/หรือฟีเจอร์ใดๆ บางส่วนหรือทั้งหมด ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ เว็บไซต์ ezaap.com แยกต่างหาก โปรดดูและให้ความยินยอมตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

3.2 สำหรับเรื่องต่างๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อจำกัด ความรับผิดชอบของผู้ใช้ และการแจ้งและการติดต่อ) ให้นำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ เว็บไซต์ ezaap.com มาใช้บังคับเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก เพื่อการใช้งานบริการดังกล่าว

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 บรรดาส่วนประกอบเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงและ/หรือดาวน์โหลดได้ใน เว็บไซต์ ezaap.com ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ เว็บไซต์ ezaap.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ภาพถ่าย ภาพกราฟิก ข้อความ คำบรรยายใต้ภาพ วิดีโอ ไฟล์ภาพ-เสียง ไฟล์ดิจิทัล และซอฟต์แวร์ (เรียกรวมกันว่า เนื้อหา) และบรรดาฟีเจอร์ทั้งหมดใน เว็บไซต์ ezaap.com รวมถึง แบบ รูปลักษณ์สินค้า ตราสัญลักษณ์ เพจ โสตวัสดุและ/หรือวีดิทัศน์ ข้อความ ข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล ไอคอน รหัสเอชทีเอ็มแอล รหัสเอ็กซ์เอ็มแอล และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจาก เว็บไซต์ ezaap.com (พร้อมด้วยเนื้อหา เรียกรวมกันว่า ส่วนประกอบทั้งหลาย) เป็นทรัพย์สินของ เว็บไซต์ ezaap.com หรือผู้อนุญาตให้สิทธิแก่ เว็บไซต์ ezaap.com เท่านั้น

ส่วนประกอบทั้งหลายนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รูปลักษณ์สินค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาใดที่ท่านเข้าถึงหรือดาวน์โหลด (ไม่ว่าการเข้าถึงหรือดาวน์โหลดดังกล่าวนั้น จะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ก็ตาม) จะไม่เป็นการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือของเนื้อหานั้น หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในเนื้อหาข่าวนั้นแต่ประการใด บรรดาสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ทั้งหมดในหรือของเนื้อหานั้น จะยังคงเป็นทรัพย์สินของ เว็บไซต์ ezaap.com และ/หรือผู้อนุญาตให้สิทธิแก่ เว็บไซต์ ezaap.com เท่านั้น

ห้ามนำเนื้อหาข่าวไปใช้ ทำสำเนา แสดง ส่ง หรือใช้ประโยชน์เป็นประการอื่นใดด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เว็บไซต์ ezaap.com ขอสงวนสิทธิทั้งหมดอย่างชัดแจ้งในส่วนที่เกี่ยวกับ เว็บไซต์ ezaap.com และส่วนประกอบทั้งหลายที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

4.2 เพื่อเป็นการคุ้มครอง เว็บไซต์ ezaap.com และผู้อนุญาตให้สิทธิแก่ เว็บไซต์ ezaap.com เนื้อหาอาจใช้มาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคุ้มครอง เว็บไซต์ ezaap.com และส่วนประกอบทั้งหลาย

ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่และไม่พยายามปิดการใช้งานหรือรบกวนการทำงานของมาตรการใดๆดังกล่าว การหลบเลี่ยงหรือรบกวนการทำงานของมาตรการดังกล่าว อาจส่งผลให้ได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา

4.3 หากท่านจะพิมพ์สำเนาของเนื้อหาใดเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลมิใช่เพื่อการค้า เฉพาะเท่าที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น ท่านจะต้องไม่ถอดหรือดำเนินการให้มีการถอดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ลายน้ำ หรือข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์อื่นๆ หรือเครื่องหมายแสดงภาพ หรือตราสัญลักษณ์ใดๆ ออกจากเนื้อหาข่าว ท่านไม่อาจเก็บหรือยึดถือเนื้อหาใดๆไว้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เว็บไซต์ ezaap.com ก่อนได้

5. การใช้งาน เว็บไซต์ ezaap.com

5.1 เว็บไซต์ ezaap.com และส่วนประกอบทั้งหมดมุ่งหมายเพื่อผู้ใช้ เว็บไซต์ ezaap.com เท่านั้น การดำเนินการให้ท่านสามารถเข้าถึง เว็บไซต์ ezaap.com คราวใดๆทั้งหมดได้นั้น ขึ้นอยู่ดุลพินิจของ เว็บไซต์ ezaap.com แต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงว่า เว็บไซต์ ezaap.com ไม่ต้องรับผิดต่อท่าน หรือบุคคลอื่นใดจากการยกเลิกการให้สิทธิแก่ท่านในการเข้าถึง เว็บไซต์ ezaap.com

เว็บไซต์ ezaap.com ขอสงวนสิทธิในการปรับแก้ ปรับปรุงให้เป็นล่าสุด ระงับ หยุด หรือจำกัดการใช้งานหรือการเข้าถึง เว็บไซต์ ezaap.com (หรือส่วนใดๆของเว็บไซต์ ezaap.com) เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือมีความรับผิด

5.2 ท่านอาจแชร์เนื้อหาข่าวไปที่บัญชีของท่านในสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆได้ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์

ทั้งนี้ เว็บไซต์ ezaap.com ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเหมาะสมของท่านในการใช้ฟังก์ชันแชร์ข้อมูลดังกล่าว และต่อการที่ท่านใช้บัญชีของท่านในสื่อสังคมออนไลน์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระเบียบอื่นๆ หรือที่คล้ายคลึงกัน (ถ้ามี) ที่ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวกำหนดไว้ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อบริการในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองทั้งหมด

นอกจากนี้ ท่านตกลงว่า เว็บไซต์ ezaap.com ไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การระงับ หรือการยกเลิกฟังก์ชันแชร์ข้อมูลดังกล่าว เว็บไซต์ ezaap.com ขอสงวนสิทธิในการปรับแก้ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ระงับ เลิก หรือจำกัดการใช้งานฟังก์ชันแชร์ข้อมูลเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดแต่ประการใด ท่านไม่สามารถแชร์ ทำซ้ำ และ/หรือเผยแพร่เนื้อหาข่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เว็บไซต์ ezaap.com โดยใช้ฟังก์ชันใดๆ นอกเหนือจากฟังก์ชันแชร์ข้อมูลที่อ้างถึงในข้อนี้ เว้นแต่ว่ามีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

5.4 ท่านไม่สามารถ (1) เชื่อมต่อแบบ Deep Link หรือใช้ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ เทคโนโลยี หรืออัลกอริทึม (Algorithm) ใดๆเพื่อเก็บข้อมูล (Crawl),  สกัดข้อมูล (Scrape) ค้นหา หรือติดตามตรวจสอบ เว็บไซต์ ezaap.com และ/หรือดึงหรือคัดลอกเนื้อหาข่าวหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (2) ฝ่าฝืนข้อจำกัดทางเครื่องกลของ เว็บไซต์ ezaap.com หรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึง เว็บไซต์ ezaap.com หรือส่วนประกอบทั้งหลายโดยการแฮ็ค (Hack) หรือวิธีการอื่น (3) คัดลอก เปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อ หรือใช้ประโยชน์จาก เว็บไซต์ ezaap.com หรือส่วนประกอบทั้งหลายใด ๆ (4) ตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของ เว็บไซต์ ezaap.com หรือโครงข่ายที่รองรับ เว็บไซต์ ezaap.com หรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ ezaap.com หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เว็บไซต์ ezaap.com (5) ใช้หรืออัพโหลดอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีน (Routine) ใดๆ เข้าไปใน เว็บไซต์ ezaap.com ซึ่งอาจเป็นการรบกวนประสิทธิภาพการทำงานของ เว็บไซต์ ezaap.com หรือธุรกรรมใดๆ ที่ทำผ่าน เว็บไซต์ ezaap.com (6) คัดลอก ปรับแก้ หรือแสดงชื่อ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ ข้อความ หรือภาพกราฟิกของ เว็บไซต์ ezaap.com ในลักษณะใดก็ตาม หรือรวมถึงชื่อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของ เว็บไซต์ ezaap.com หรือชื่อผู้บริหารของ เว็บไซต์ ezaap.com หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นเมทาแท็ก (Meta-tag) ส่วนประกอบข้อความที่ซ่อน หรือตัวบ่งชี้อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดการแสดงผลการโฆษณา การสนับสนุน หรือการชักจูง (7) ใช้อุปกรณ์ (รวมถึงซอฟต์แวร์) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถเข้าถึง เว็บไซต์ ezaap.com ซ้ำได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่ เว็บไซต์ ezaap.com จัดให้โดยทั่วไป หรือตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบจุดอ่อนของระบบหรือโครงข่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ กับ เว็บไซต์ ezaap.com โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหรือโดย เว็บไซต์ ezaap.com (8) ประกอบกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน เว็บไซต์ ezaap.com หรือ (9) สร้างเฟรม (Frame) ให้แก่ เว็บไซต์ ezaap.com หรือส่วนประกอบทั้งหลายโดยใช้เทคโนโลยี เฟรมมิง หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

5.5 เว็บไซต์ ezaap.com มิได้กล่าวอ้างว่า เว็บไซต์ ezaap.com และ/หรือส่วนประกอบทั้งหลายใดๆ นั้นมีความเหมาะสม หรือพร้อมสำหรับใช้งานเฉพาะในบางประเทศที่ท่านเลือกใช้บริการ หากท่านเลือกเข้าถึง เว็บไซต์ ezaap.com ถือเป็นการตัดสินใจของท่านเองและจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ในประเทศที่ใช้บังคับ

6. ความเป็นส่วนตัว

6.1 เว็บไซต์ ezaap.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นลำดับสูงสุด เว็บไซต์ ezaap.com ใช้ความระมัดระวังและใส่ใจอย่างที่สุดเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับจากท่าน

6.2 เว็บไซต์ ezaap.com ปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์ ezaap.com อันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

7. การรักษาความลับ

ในระหว่างการใช้ เว็บไซต์ ezaap.com นี้ ท่านอาจได้รับข้อมูลเรื่องการกำหนดราคา ข้อมูลทางเทคนิค การตลาด หรือข้อมูลอันเป็นความลับอื่น ข้อมูลอันเป็นความลับ หมายรวมถึงข้อมูลใดที่ เว็บไซต์ ezaap.com ระบุว่าเป็นความลับ หรือภายใต้พฤติการณ์แวดล้อมขณะเปิดเผยข้อมูลนั้นวิญญูชนอาจถือเป็นความลับ ท่านรับทราบว่าข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าว ถือเป็นความลับทางการค้าที่มีมูลค่าของ เว็บไซต์ ezaap.com และเป็นทรัพย์สินของ เว็บไซต์ ezaap.com ท่านตกลงว่า ท่านจะรักษาความลับของข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวทั้งหมด และท่านจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เว็บไซต์ ezaap.com ก่อน

8. ข้อปฏิเสธและข้อจำกัดความรับผิด

8.1 เว็บไซต์ ezaap.com และส่วนประกอบทั้งหลายนั้น ได้รับการจัดให้มี ตามที่เป็น และ ตามที่มี เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับพึงอนุญาตสูงสุด เว็บไซต์ ezaap.com ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งคำรับรองและการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าประเภทใดๆ อันเกี่ยวกับ เว็บไซต์ ezaap.com ส่วนประกอบทั้งหลาย และผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นใดที่มีอยู่ในหรือผ่านทาง เว็บไซต์ ezaap.com ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันใดๆ และทั้งหมดเกี่ยวกับ (1) สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ (2) การไม่ละเมิดสิทธิและกรรมสิทธิ์ (3) การรับประกันว่า เว็บไซต์ ezaap.com จะสามารถใช้งานโดยปราศจากการสะดุด การล่าช้า ความไม่ถูกต้องหรือแม่นยำ ช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ล่ม ความผิดตกละเว้น (4) การรับประกันว่า เว็บไซต์ ezaap.com มีความปลอดภัยหรือปราศจากไวรัส หนอน (worms) หรือ ส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตราย (5) การรับประกันว่า เว็บไซต์ ezaap.com และ/หรือส่วนประกอบทั้งหลายจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของท่าน และ (6) การรับประกันว่า สารสนเทศ ข้อมูล หรือสื่อวัสดุที่แสดงหรือปรากฏใน เว็บไซต์ ezaap.com นั้นถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

8.2 ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เว็บไซต์ ezaap.com หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หุ้นส่วน ผู้อนุญาตให้สิทธิ ตัวแทนหรือผู้แทนอื่นๆของ เว็บไซต์ ezaap.com จะไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายไม่ว่าประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งค่าเสียหายแบบทดแทน ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อมิให้เอาเยี่ยงอย่าง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยไม่คาดคิด หรือความเสียหายเชิงลงโทษ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียกำไร รายได้ เงินได้ กู๊ดวิลล์ (ค่าความนิยม) การใช้ ข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่มีตัวตนอื่นอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ เว็บไซต์ ezaap.com หรือส่วนประกอบทั้งหลายของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการให้บริการหรือการซ่อมแซมที่จำเป็นทั้งหมดอันเกิดจากการใช้ เว็บไซต์ ezaap.com

8.3 การที่ท่านเข้าถึง เว็บไซต์ ezaap.com หรือส่วนประกอบทั้งหลาย ท่านจะต้องรับความเสี่ยงเอง โดยท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ แก่ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการเข้าถึงส่วนประกอบทั้งหลายใดๆ เว็บไซต์ ezaap.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใดอันเกิดจากการจารกรรม ระบบล้มเหลว การสื่อสารขัดข้อง หรือเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้น อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของ เว็บไซต์ ezaap.com

8.4 แม้ว่า เว็บไซต์ ezaap.com พยายามที่จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาข่าวมีความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือก็ตาม เว็บไซต์ ezaap.com ขอปฏิเสธคำรับรองและการรับประกันทั้งหมดอันเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ครบถ้วน และ/หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาข่าว หรือข้อมูลหรือเมตาดาต้าใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งดังกล่าว ท่านยอมรับความเสี่ยงภัย และความรับผิดทั้งหมดเองเมื่อยึดถือตามข้อมูลดังกล่าว และ เว็บไซต์ ezaap.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ครบถ้วน และ/หรือความน่าเชื่อถือของฟีเจอร์ค้นหาใดๆที่ เว็บไซต์ ezaap.com จัดให้มีและ/หรือผลการค้นหาใดๆ กรณีมีข้อสงสัย ความคิดเห็น ข้อเรียกร้องใด หรืออื่นๆ ในทำนองเช่นเดียวกันนี้อันเกี่ยวกับและ/หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อความของเนื้อหาข่าว ท่านต้องติดต่อกับผู้อนุญาตให้สิทธิที่เป็นผู้จัดหาเนื้อหาข่าวดังกล่าวนั้นโดยตรง เว็บไซต์ ezaap.com ไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อความของเนื้อหาข่าวและ/หรือต่อการตอบข้อสงสัย ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกันนี้ของท่านเกี่ยวกับและ/หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อความของเนื้อหาดังกล่าว

8.5 เว็บไซต์ ezaap.com อาจมีลิงค์หรือตัวชี้ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวได้ ซึ่งลิงค์เหล่านี้ มิได้เป็นการแสดงนัยว่า เว็บไซต์ ezaap.com ได้ทำการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์ ezaap.com มิได้ดำเนินการหรือควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ และ เว็บไซต์ ezaap.com ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งความรับผิดชอบใดๆ ต่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวซึ่งได้จัดให้เพื่อความสะดวกของท่าน ตามที่เป็น โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านสละสิทธิในข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งหมดที่มีต่อ เว็บไซต์ ezaap.com อันเกี่ยวกับการรวมลิงค์ไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือการใช้ลิงค์ดังกล่าว

9. สื่อวัสดุที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

เว็บไซต์ ezaap.com มีคลังข่าวและเนื้อหาในอดีตขนาดใหญ่ ดังนั้น เนื้อหาข่าวบางรายการอาจบรรยายหรือแสดงภาพบุคคล สถาบัน หรือเหตุการณ์ที่สะท้อนทัศนคติความเชื่อของสังคม และพฤติการณ์แวดล้อมของสถานที่และ/หรือเวลาเฉพาะเจาะจงที่ท่าน หรือคนในสังคมที่ท่านประสงค์จะเผยแพร่ ส่ง แสดงหรือแพร่ภาพเนื้อหาดังกล่าวนั้น อาจเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขาดความเห็นอกเห็นใจ ก้าวร้าว หรือไม่เหมาะสม เว็บไซต์ ezaap.com จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นใดเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวดังกล่าว

10. การชดใช้

โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ท่านตกลงที่จะชดใช้ ต่อสู้ และปกป้อง เว็บไซต์ ezaap.com ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทนและผู้แทนของ เว็บไซต์ ezaap.com ให้พ้นจากและต่อข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี กระบวนพิจารณา คดีความ ความรับผิด ค่าเสียหาย การชำระเงิน เบี้ยปรับ ค่าปรับ ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมด รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าในทางใดกับการที่ เว็บไซต์ ezaap.com เข้าถึงการใช้งานของท่านใน เว็บไซต์ ezaap.com หรือส่วนประกอบทั้งหลายอันเป็นการฝ่าฝืนหรือกระทำผิด หรือการกล่าวหาว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ เว็บไซต์ ezaap.com การที่ท่านละเมิด ถูกกล่าวหาว่าละเมิด หรือยักยอกสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (รวมทั้งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า) หรือสิทธิที่ไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก (รวมทั้งการหมิ่นประมาท การดูหมิ่น การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียง) หรือกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่ใช้บังคับอยู่

11. การแยกส่วนกัน

หากข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ เว็บไซต์ ezaap.com ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้ว จะถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวนั้นแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ เว็บไซต์ ezaap.com และจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือ และให้ปรับแก้ข้อกำหนดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเท่าที่จำเป็นต่อการทำให้ข้อกำหนดนั้นชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ หรือมีผลบังคับได้ (แล้วแต่กรณี) ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับข้อกำหนดเดิมมากที่สุดเพื่อสงวนไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของข้อกำหนดดังกล่าว

12. การไม่สละสิทธิ

การที่ เว็บไซต์ ezaap.com ไม่กำหนดให้ท่านปฏิบัติตามข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก ไม่ว่าในเวลาใด จะไม่กระทบไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของ เว็บไซต์ ezaap.com ที่จะบังคับตามข้อกำหนดดังกล่าว และการสละสิทธิต่อการที่ท่านผิดข้อกำหนดใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิต่อการกระทำผิดใดๆ ในเวลาต่อมาหรือการสละข้อกำหนดนั้นเอง

13. ข้อพิพาท

ในข้อพิพาทใดระหว่างท่านกับ เว็บไซต์ ezaap.com และ เว็บไซต์ ezaap.com เป็นฝ่ายชนะคดี เว็บไซต์ ezaap.com จะมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าทนายความของตนค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายตามกฎหมายอื่นๆ ตามสมควร

จบ

จัดทำเมื่อ: วันที่ 26 ธันวาคม 2560